لیست همه Attribute ها در HTML

طراحی سایت

..لیست همه Attribute ها در HTML..
طراحی سایت

لیست همه Attribute ها در HTML

صفت یا Attribute مخصوص تگ‌ های توضیحات accept  input نوع فایل هایی که در سرور پذیرفته می شود را مشخص می کند(فقط برای type = “file”) accept-charset  form نوع انکود فرم را تعیین می کند accesskey Global Attributes کلید میانبر برای فعال سازی/تمرکز روی یک عنصر action  form مشخص می کند مقدار form-data هنگام دکمه ثبت به کجا ارسال شود align در HTML 5 پشتیبانی نمی‌شود. چیدمان عنصر را نسبت به عنصر احاطه شده تعیین می کند. از css استفاده کنید alt  area ,  img ,  input متن جایگزین را هنگامی که عنصر اصلی امکان نمایش را ندارد تعیین میکند. async  script تعیین می کند اسکریپت به صورت ناهمگام اجرا شود(فقط برای اسکریپت های بیرونی) autocomplete  form ,  input تعیین می کند تگ  form  یا تگ  input  قابلیت تکمیل خودکار داشته باشد autofocus  button ,  input ,  select ,  textarea عنصری که باید در هنگام بارگیری صفحه focus دریافت کند را مشخص می کند. autoplay  audio ,  video تعیین می کند ویدیو یا صوت به محض اماده شدن بارگیری شود bgcolor در HTML 5 پشتیبانی نمی‌شود. رنگ پس زمینه یک عنصر را تعیین می کند از css استفاده کنید border در HTML 5 پشتیبانی نمی‌شود. ضخامت حاشیه عنصر را مشخص می کند از css استفاده کنید. charset  meta ,  script انکود را تعیین می کند checked  input مشخص می کند عنصر    باید در هنگام بارگیری صفحه در حالت پیش انتخاب باشد (type=”checkbox”  و type=”radio”) cite  blockquote ,  del ,  ins ,  q آدرسی که متن نقل شده، حذف شده یا اضافه شده را تعیین می کند class Global Attributes برای یک عنصر یک یا چند نام کلاس مشخص می کند(به یک کلاس در صفحه استایل ارجاع می دهد) color در HTML 5 پشتیبانی نمی‌شود. رنگ متن یک عنصر را تعیین می کند. از css استفاده کنید. cols  textarea ضخامت عنصر تگ texterea را تعیین می کند colspan  td ,  th تعداد ستون های یک جدول را برای span تعیین می کند content  meta مقدار نسبت داده شده به http-equiv یا نام خاصیت را تعیین می کند contenteditable Global Attributes تعیین می کنند محتوای یک عنصر قابل تغییر است یا خیر controls  audio ,  video تعیین می کند کنترل های صوت و ویدیو باید نمایش داده شوند یا خیر(کنترل مانند توقف، ادامه و اجرا) coords  area گوشه های تگ area را مشخص می کند data  object لینک منابعی که توسط ابجکت استفاده می شوند را تعیین می کند data-* Global Attributes برای ذخیره داده سفارشی خصوصی برای صفحه یا اپلیکیشن استفاده می شود. datetime  del ,  ins ,  time تاریخ و زمان را تعیین می کند default  track مشخص می کند track در صورتی که تنظیمات کاربر جایگزین دیگری برای آن ندارد فعال شود. defer  script اسکریپتی که پس از اتمام تجزیه(بارگیری؟) اجرا می شود را مشخص می کند(فقط برای اسکریپت های یبرونی) dir Global Attributes جهت متن داخل عنصر را مشخص می کند dirname  input ,  textarea جهت متون فرم را که ثبت می شوند تعیین خواهد کرد disabled  button ,  fieldset ,  input ,  optgroup ,  option ,  select ,  textarea عنصر یا گروه عناصر تعیین شده را غیرفعال می کند download  a ,  area لینک مقصدی که پس از کلیک کاربر بر روی hyperlink دانلود می شود را تعیین می کند. draggable Global Attribute تعیین می کند یک عنصر قابل کشیدن هست یا نه dropzone Global Attribute مشخص می کند داده های کشیده شده در هنگام انداختن باید کپی، حرکت یا لینک شوند یا خیر enctype  form مشخص می کند داده های فرم هنگام دکمه ثبت چگونه باید برای سرور انکود شوند(فقط برای متد post) for  label ,  output تعیین می کند کدام عنصر فرم برای محاسبات و برچسب است. form  button ,  fieldset ,  input ,  label ,  meter ,  object ,  output ,  select ,  textarea نام فرمی که عنصر به آن تعلق دارد را تعیین می کند. formaction  button ,  input مشخص می کند داده های فرم در هنگام دکمه تایید به کجا ارسال شوند. فقط برای type = submit headers  td ,  th هدر های سلول مربوطه را مشخص می کند. height  canvas ,  embed ,  iframe ,  img ,  input ,  object ,  video ارتفا عنصر را مشخص می کند hidden Global Attribute تعیین می کند یک عنصر هنوز یا دیگر وابسته نیست. high  meter برد را تعیین می کند که یک مقدار بالا در نظر گرفته می شود. href  a ,  area ,  base ,  link url صفحه ای که لینک به آن می رود را مشخص می کند. hreflang  a ,  area ,  link زبان داکیومنت لینک شده را مشخص می کند http-equiv  meta یک هدر http برای خاصیت content ارائه می دهد id Global Attribute شناسه یکتای عنصر را مشخص می کند ismap  img یک عکس را به عنوان نقشه تصویری سمت سرور تعیین می کند kind  track نوع متن عنصر track را مشخص می کند label  track ,  option ,  optgroup عنوان متن track را مشخص می کند lang Global Attribute زبان محتوای داخل عنصر را مشخص می کند list  input به یک عنصر  datalist  که حاوی انتخاب های پیش تهیه شده برای یک عنصر  input  است رجوع می کند loop  audio ,  video تعیین می کند ویدیو/صوت به صورت پشت سر هم اجرا شود low  meter برد را که به صورت کم در نظر گرفته شده است را تعیین می کند max  input ,  meter ,  progress حداکثر مقدار عنصر را مشخص می کند maxlength  input ,  textarea حداکثر طول کاراکتر های مجاز عنصر را مشخص می کند media  a ,  area ,  link ,  source ,  style مشخص می کند داکیومنت برای چه رسانه/دستگاهی بهینه است method  form نوع متد http ارسال داده فرم را تعیین می کند min  input ,  meter حداقل مقدار را تعیین می کند multiple  input ,  select مشخص می کند یک کاربر میتواند بیش از یک مقدار وارد کند muted  video ,  audio تعیین می کند صدای خروجی ویدیو باید صامت باشد name  button ,  fieldset ,  form ,  iframe ,  input ,  map ,  meta ,  object ,  output ,  param ,  select ,  textarea نام عنصر را تعیین می کند novalidate  form مشخص می کند فرم در هنگام تایید، نباید تایید اعتبار شود onabort  audio ,  embed ,  img ,  object ,  video اسکریپتی که باید در حالت abort اجرا شود را تعیین می کند onafterprint  body اسکریپتی که باید پس از چاپ داکیومنت اجرا شود را تعیین می کند onbeforeprint  body اسکریپتی که باید قبل از چاپ داکیومنت اجرا شود را تعیین می کند onbeforeunload  body اسکریپتی که داکیومنت هنگام خالی شدن باید اجرا کند را مشخص می کند onblur در همه تگ های قابل نمایش اسکریپتی که عنصر هنگام از دست دادن focus اجرا می کند را مشخص می کند oncanplay  audio ,  embed ,  object ,  video اسکریپتی که هنگام آماده شدن فایل برای اجرا را مشص می کند(هنگامی که فایل به اندازه کافی بافر شد) oncanplaythrough  audio ,  video اسکریپتی که برای اجرای بدون توقف تمام فایل استفاده می شود. onchange در همه تگ های قابل نمایش اسکریپتی که هنگام تغییر مقدار عنصر فعال می شود onclick در همه تگ های قابل نمایش اسکریپتی که هنگام کلیک روی عنصر فعال می شود oncontextmenu در همه تگ های قابل نمایش اسکریپتی که هنگام اجرای context menu اجرا می شود oncopy در همه تگ های قابل نمایش اسکریپتی که هنگام کپی شدن محتویات عنصر فعال می شود oncuechange  track اسکریپتی که هنگام تغییر در عنصر track فعال می شود oncut در همه تگ های قابل نمایش اسکریپتی که هنگام عملیات cut در محتویات عنصر اجرا می شود ondblclick در همه تگ های قابل نمایش اسکریپتی که هنگام دابل کلیک روی عنصر فعال می شود ondrag در همه تگ های قابل نمایش اسکریپتی که هنگام درگ شدن عنصر فعال می شود ondragend در همه تگ های قابل نمایش اسکریپتی که هنگام پایان عملیات درگ فعال می شود ondragenter در همه تگ های قابل نمایش اسکریپتی که هنگام درگ شدن بر روی یک هدف معتبر اجرا می شود ondragleave در همه تگ های قابل نمایش اسکریپتی که هنگام ترک درگ روی یک هدف معتبر فعال می شود ondragover در همه تگ های قابل نمایش اسکریپتی که هنگام پایان یافتن کشیدن یک عنصر روی یک هدف معتبر فعال می شود ondragstart در همه تگ های قابل نمایش اسکریپتی که که هنگام شروع عملیات درگ فعال می شود ondrop در همه تگ های قابل نمایش اسکریپتی که هنگام انداختن عنصر درگ شده فعال می شود ondurationchange  audio ,  video اسکریپتی که هنگام تغییر طول رسانه اجرا می شود onemptied  audio ,  video اسکریپتی که هنگام بروز یک اتفاق ناگوار و خارج از دسترس قرار گرفتن فایل اجرا می شود(مانند قطع اتصال ناگهانی) onended  audio ,  video اسکریپتی که هنگام پایان یافتن رسانه اجرا می شود(یک رویداد مناسب برای دادن پیام تشکر برای گوش کردن) onerror  audio ,  body ,  embed ,  img ,  object ,  script ,  style ,  video اسکریپتی که هنگام بروز خطا  فعال می شود onfocus در همه تگ های قابل نمایش اسکریپتی که هنگام دریافت focus روی عنصر اجرا می شود onhashchange  body اسکریپتی که هنگام مواجه با تغییرات در بخشی از url اتفاق می افتد oninput در همه تگ های قابل نمایش اسکریپتی که هنگام دریافت ورودی کاربر فعال می شود oninvalid در همه تگ های قابل نمایش اسکریپتی که هنگام نامعتبر بودن عنصر فعال می شود onkeydown در همه تگ های قابل نمایش اسکریپتی که هنگام فشرده شدن یک کلید فعال می شود onkeypress در همه تگ های قابل نمایش اسکریپتی که هنگام زدن یک کلید فعال می شود onkeyup در همه تگ های قابل نمایش اسکریپتی که هنگام رها کردن کلید توسط کاربر فعال می شود onload  body ,  iframe ,  img ,  input ,  link ,  script ,  style اسکریپتی که بعد از پایان یافتن بارگیری عنصر اجرا می شود onloadeddata  audio ,  video اسکریپتی که هنگام بارگیری محتوای رسانه فعال می شود onloadedmetadata  audio ,  video اسکریپتی که هنگام بارگیری محتوای متای(مانند ابعاد و طول رسانه) اجرا می شود onloadstart  audio ,  video اسکریپتی که هنگام شروع بارگیری فایل رسانه اجرا می شود onmousedown در همه تگ های قابل نمایش اسکریپتی که هنگام فشردن کلید موس فعال می شود onmousemove در همه تگ های قابل نمایش اسکریپتی که هنگام حرکت موس در محدود عنصر اجرا می شود(اجرای مداوم در حین حرکت) onmouseout در همه تگ های قابل نمایش اسکریپتی که هنگام خروجی پوینتز موس از عنصر فعال می شود onmouseover در همه تگ های قابل نمایش اسکریپتی که هنگام ورود پوینتر موس به محدود عنصر فعال می شود onmouseup در همه تگ های قابل نمایش اسکریپتی که هنگام رها شدن کلید موس فعال می شود onmousewheel در همه تگ های قابل نمایش اسکریپتی که هنگام اسکرول شدن چرخ موس فعال می شود onoffline  body اسکریپتی که هنگام شروع کار افلاین مرورگر اجرا می شود ononline  body اسکریپتی که هنگام شروع کار انلاین مرورگر اجرا می شود onpagehide  body اسکریپتی که هنگام کاربر به خارج از صفحه حرکت می کند فعال می شود. onpageshow  body اسکریپتی که هنگام کاربر به داخل صفحه حرکت می کند فعال می شود onpaste در همه تگ های قابل نمایش اسکریپتی که هنگام paste محتوا به داخل یک عنصر فعال می شود onpause  audio ,  video اسکریپتی که هنگام pause شدن محتوا از طریق عمل کاربر یا با کد اجرا می شود onplay  audio ,  video اسکریپتی که هنگام شروع اجرای رسانه فعال می شود onplaying  audio ,  video اسکریپتی که هنگام اجرای رسانه فعال می شود onpopstate  body اسکریپتی که هنگام تغییر تاریخچه صفحه فعال می شود onprogress  audio ,  video اسکریپتی که هنگام مرورگر در فرآیند دریافت داده های رسانه است فعال می شود onratechange  audio ,  video اسکریپتی که هنگام تغییر سرعت پخش اجرا می شود(مثلا زمانی که کاربر حالت پخش آهسته یا سریع را فعال می کند) onreset  form اسکریپتی که هنگام فشرده شدن کلید ریست روی فرم اجرا می شود. onresize  body اسکریپتی که هنگام تغییر اندازه صفحه مرورگر اجرا می شود onscroll در همه تگ های قابل نمایش اسکریپتی که هنگام اسکرول بار یک عنصر اسکرول می شود onsearch  input اسکریپتی که هنگام نوشتن چیزی در فیلد جستجو توسط کاربر اجرا می شود(برای input=”search”) onseeked  audio ,  video اسکریپتی که هنگام قرار گرفتن مقدار خاصیت seeking به false نمایانگر پایان seeking اجرا می شود onseeking  audio ,  video اسکریپتی که هنگام قرار گرفتن مقدار خاصیت seeking به true نمایانگر فعال شدن seeking اجرا می شود onselect در همه تگ های قابل نمایش اسکریپتی که هنگام انتخاب شدن عنصر فعال می شود onstalled  audio ,  video اسکریپتی که هنگام مرورگر نتواند داده های رسانه را به هر دلیلی بیاورد را اجرا می کند onstorage  body اسکریپتی که هنگام به روز شدن منطقه ذخیره وب فعال می شود onsubmit  form اسکریپتی که هنگام ثبت فرم اجرا می شود onsuspend  audio ,  video اسکریپتی که هنگام آوردن داده های رسانه قبل از تکمیل شدن متوقف می شود را اجرا می کند. ontimeupdate  audio ,  video اسکریپتی که موقعیت اجرای رسانه تغییر کرد(مانند زمانی که کاربر کاربر به صورت سریع به نقطه ای از رسانه می رود) ontoggle  details اسکریپتی که هنگام باز یا بسته شدن عنصر  details  فعال می شود onunload  body اسکریپتی که هنگام تخلیه بار(unload) صفحه یا بستن صفحه مرورگر اجرا می شود onvolumechange  audio ,  video اسکریپتی که هنگام تغییر ولوم صدای رسانه فعال می شود onwaiting  audio ,  video اسکریپتی که که هنگام pause رسانه فعال می شود(مانند زمانی که رسانه متوقف میشود تا داده بیشتری بارگیری کند) onwheel در همه تگ های قابل نمایش اسکریپتی که هنگام چرخاندن چرخ موس به بالا یا پایین بر روی عنصر اجرا می شود. open  details تعیین می کند جزییات باید به کاربر نمایش داده شوند(open) optimum  meter مقدار بهینه برای سنجش را تعیین می کند pattern  input یک الگو برای بررسی مقدار عنصر input تعیین می کند placeholder  input ,  textarea یک راهنمای(hint) کوتاه برای مقدار مورد انتظار عنصر تعیین می کند poster  video یک تصویر برای نمایش داده شدن هنگام دانلود ویدیو یا زمانی که کاربر روی دکمه پخش کلیک می کند preload  audio ,  video تعیین می کند رسانه چگونه باید یا از نظر نویسنده در هنگام بارگیری صفحه بارگیری شود. readonly  input ,  textarea مشخص می کند عنصر قفط خواندنی است rel  a ,  area ,  link رابطه بین سند فعلی و سند لینک را تعیین می کند required  input ,  select ,  textarea تعیین می کند عنصر باید قبل از ثبت فرم پر شود. reversed  ol تعیین می کند ترتیب لیست باید نزولی باشد rows  textarea تعداد خطوط قابل دیدن یک عنصر textarea را مشخص می کند rowspan  td ,  th تعداد ردیف های یک سلول جدول که باید span شوند را تعیین می کند sandbox  iframe قوانین بیشتری برای محتوای عنصر iframe تعیین می کند. scope  th مشخص می کند سلول های هدر برای یک ستون ، ردیف یا گروه ستون ها و ردیف ها هدر هستند یا نه selected  option یک گزینه پیش انتخاب شده برای زمان بارگیری صفحه انتخاب می کند. shape  area شکل عنصر منطقه را تعیین می کند size  input ,  select طول کاراکترهای داخل عنصر یا تعداد کاراکتر های قابل نمایش را مشخص می کند. sizes  img ,  link ,  source اندازه منابع لینک شده را تعیین می کند span  col ,  colgroup تعداد ستون های برای span را مشخص می کند spellcheck Global Attributes مشخص می کند گرامر و املای محتویات عنصر بررسی شود یا خیر src  audio ,  embed ,  iframe ,  img ,  input ,  script ,  source ,  track ,  video آدرس فایل رسانه را مشخص می کند srcdoc  iframe محتویات html صفحه را برای نمایش در iframe تعیین می کند srclang  track زبان متن داده track را تعیین می کند(اگر kind=subtitles باشد نیاز است) srcset  img ,  source آدرس تصویری که در موقعیت های مختلف استفاده میشود را تعیین می کند start  ol مقدار شروع یک لیست ترتیب داده شده را مشخص می کند step  input میزان فواصل مجاز برای یک input را مشخص می کند style Global Attribute استایل برخط یک عنصر را مشخص می کند tabindex Global Attribute ترتیب تب عنصر را مشخص می کند target  a ,  area ,  base ,  form محل باز شدن سند لینک شده یا محل ثبت فرم را مشخص می کند title Global Attribute اطلاعات بیشتری برای یک عنصر تعیین می کند translate Global Attribute مشخص می کند محتویات عنصر باید ترجمه شود یا نه type  a ,  button ,  embed ,  input ,  link ,  menu ,  object ,  script ,  source ,  style نوع عنصر را تعیین می کند usemap  img ,  object یک تصویر را به عنوان تصویر نقشه سمت کلاینت تعیین می کند value  button ,  input ,  li ,  option ,  meter ,  progress ,  param مقدار عنصر را تعیین می کند width  canvas ,  embed ,  iframe ,  img ,  input ,  object ,  video طول عنصر را مشخص می کند wrap  textarea تعیین می کند متن داخل textarea در هنگام ثبت فرم چگونه بسته شود

114
02 بهمن 1398
..نظرات..
..مقالات پربازدید..
طراحی سایت

آموزش قرعه کشی در اینستاگرام

  آموزش قرعه کشی در اینستاگرام   با سلام خدمت دوستان و کاربران گرامی . امروز با آموزش قرعه کشی در اینستاگرام برای کسانی که علاقه به ایجاد کمپین های تبلیغاتی دارند در خدمت شما هستیم . بحث قرعه کشی در اینستاگرام با توجه به فراگیر شدن این شبکه اجتماعی که البته امروزه زیرمجموعه فیسبوک مطرح میشود ، زیاد شده است . البته این احتمال وج...

18903
24 فروردین 1398
طراحی سایت

bit.ly چیست ؟

بیتلی یا bitly یکی از شناخته‌شده‌ترین سرویس‌های کوتاه کننده لینک است. این سایت با نشانی https://bit.ly در سال ۲۰۰۸ تاسیس شد. یک کوتاه کننده‌ی لینک وظیفه دارد تا لینک‌های مورد نظر کاربران را به شکل کوتاه و قابل خواندن و نوشتن تبدیل کند. این سرویس در هر ماه حدود ۶۰۰ میلیون لینک کاربران را کوتاه می‌کند. علت استفاده از...

4008
27 آذر 1398
سئو

چگونه ویدیو کلاس های آنلاین (وبینار) را ضبط کنیم؟| آموزش ۳ روش

در این مقاله به شما آموزش می دهیم چطور و با چه ابزارهایی می توانید کلاس های آنلاین و یا ویدیوهای آموزشی خودتان را ضبط کنید. امروز که حال و روز جهان خوب نیست، حضور مردم در کنار هم کمرنگ تر شده و فاصله ها از هر زمان دیگری بیشتر شده است. این شرایط به ما فهماند تا چه حد زندگی انسان مدرن وابسته به اینترنت است. این روز ها که همه ی ما مجبور به ماندن در...

3991
08 اردیبهشت 1399